G-banded karyotype of male shrew of the Kiev race (Svetlogorsk vic., Belarus), g, h/i, j/l, k/o, m, n, o, p, q, r (2NA=26).

 
 
  Part of: Borisov YM, Kryshchuk IA, Gaiduchenko HS, Cherepanova EV, Zadyra SV, Levenkova ES, Lukashov DV, Orlov VN (2017) Karyotypic differentiation of populations of the common shrew Sorex araneus L. (Mammalia) in Belarus. Comparative Cytogenetics 11(2): 359-373. https://doi.org/10.3897/compcytogen.v11i2.11142