Routine stained female karyotype of the lesser gymnure Hylomys sp. from southern Vietnam. 2n=48, NFa=64.

 
 
  Part of: Pavlova SV, Biltueva LS, Romanenko SA, Lemskaya NA, Shchinov AV, Abramov AV, Rozhnov VV (2018) First cytogenetic analysis of lesser gymnures (Mammalia, Galericidae, Hylomys) from Vietnam. Comparative Cytogenetics 12(3): 361-372. https://doi.org/10.3897/CompCytogen.v12i3.27207