Dr. Sergey V. Zhirov (8.VI.1966 – 26.X.2017).

 
 
  Part of: Kuznetsova V, Golub N, Petrova N, Lukhtanov V, Anokhin B, Khabazova N, Shapoval N, Gavrilov-Zimin I (2019) In Memoriam: Dr. Sergey V. Zhirov (1966–2017). Comparative Cytogenetics 13(3): 321-324. https://doi.org/10.3897/CompCytogen.v13i3.47366